Εργαλειοθήκη διαδικτυακών αιθουσών ΕΕΚ

Η εργαλειοθήκη μας συμβάλλει σε μία αποτελεσματική και απρόσκοπτη διδασκαλία και διενέργεια κοινωνικών δραστηριοτήτων, ακόμη και σε συνθήκες lockdown, εξασφαλίζοντας την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, ακόμη και από απόσταση.


Κατηγορίες Εργαλείων


The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Submission Number: 2020-1-PT01-KA226-VET-094771